تبلیغات
تا لود شدن کامل صفحه شکیبا باشید ....
www.gamershelper.com
www.gamedl.ir

Gamers Helper – مرجع تخصصی دانلود جانبی و اصلی بازی
بازی آنلاین فوق العاده جالب
....RAGE 3....

راهنما:
برای راه رفتن و پردین و.. از کلیک های جهتی استفاده کنید
برای شلیک از S
برای مشت زدن و شمشیر و... از A
و برای عوض کردن اسلحه از Q یا E
استفاده کنید....